ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Przetargi i zapytania ofertowe ❯ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Przetargi i zapytania ofertowe"

Przetargi i zapytania ofertowe

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2022-06-23
fepr-efs-pl
 1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty
  na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego:

 

- kurs stylizacji paznokci dla 5 osób

uczestników projektu „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

organizacja i przeprowadzenie w/w kursu w ramach projektu „Aktywniej do celu!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.

 

Szacunkowa liczba godzin kursu: zgodnie z Rozporządzeniem MEN przy czym liczba godzin musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:

 

 • Prowadzący warsztaty powinien posiadać  wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie w realizacji takiej działalności,
 • Przedstawienie oferty kursu oraz przeprowadzenia zajęć zgodnie z przedstawionym harmonogramem i programem kursu z podaniem oddzielnej kwoty za:

- koszt kursu zawodowego z uwzględnieniem kwoty za całość oraz za osobę

- koszt cateringu za całość oraz za osobę (serwis kawowy oraz obiad)

 • Miejsce kursu: Gryfino,  
 • Zapewnienie niezbędnego sprzętu, materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia kursów,
 • Zapewnienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Zapewnienie cateringu na czas trwania kursu, serwis kawowy, napoje plus ciepły posiłek,
 • Zapewnienie stosownych badań lekarskich, jeśli dotyczy,
 • Po zakończeniu kursu wystawienie dokumentu (zaświadczenie/certyfikat) potwierdzającego ukończenie kursu/zaświadczenie opatrzone logotypami projektu oraz zgodne z Rozporządzeniem MEN/,
 • Stała współpraca z koordynatorem projektu.

 

Dodatkowo pożądane jest:

 

Doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od 25 lipca – 12 sierpnia 2022 r. (szczegółowy termin
  do uzgodnienia z Zamawiającym)

 

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do podpisania umowy,
 2. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
 3. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawa do negocjacji w przypadku, gdy cena zawarta
  w ofercie przewyższać będzie kwoty przewidziane w budżecie na usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania,
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały dokumentów, których kopie zostaną złożone w ofercie,
 6. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego z tytułu unieważnienia zamówienia lub odrzucenia oferty,
 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 8.  Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną po przeprowadzonych negocjacjach cenowych,
 9.  Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
 10.  Niezwłocznie po zakończeniu postępowania zawiadamia się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli w terminie oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postepowania. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wskazuje się co najmniej imię i nazwisko lub nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.      

 

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Monika Tracz, tel. 91 416-25-27 wew.133 lub e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl

 

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

 

6. Warunki płatności:

 Prawidłowo wystawiona faktura.

 

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 –w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2022 r. do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) z dopiskiem: kurs zawodowy dla uczestników projektu „Aktywniej do celu!” lub drogą e-mail sekretariat@ops.gryfino.pl  w terminie
do 06.07.2022 r.

 

8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 

a) formularz ofertowy, załącznik 1 oraz 2

 

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie: 

 

70% - cena

30 % - inne:  doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, dotychczasowa działalność, referencje i inne.

 

 

OCENA OFERT

 

 1. Wykonawca złoży ofertę cenową w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, zawierającą ostateczną cenę brutto za  wykonanie przedmiotu zapytania, cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane
  z realizacją zapytania.
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: najniższa cena oraz inne:  doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, dotychczasowa działalność, referencje i inne.
 2. Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
  w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

 

 

Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1  Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j./

 

 

 

 

                                                                                                                       ………………..……………..……………..………..

                                                                                                              (pieczęć i podpis osoby występującej

                                                                                                              w tym postępowaniu w imieniu Zamawiającego)

 

Załączniki:

 1. ZAŁĄCZNIK 1 (plik docx 55KB)
 2. ZAŁACZNIK 2 (plik docx 57KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Przetargi i zapytania ofertowe" (archiwum)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności