Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usługi biegłego psychologa w zakresie przeprowadzania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Data publikacji: 2020-11-25

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

III. Cel i zakres wykonywania zadań:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra
i specjalista psychoterapii uzależnień w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Opinie winny być sporządzone zgodnie z zasadami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 2007 r. Nr 250 poz. 1883 z późn. zm.) Zamówienie będzie realizowane zgodnie
z potrzebami Zamawiającego.
IV. Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zadania: styczeń 2021 r. - grudzień 2021 r.
V. Wymagania:

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania usług.
2) Posiadanie wiedzy i minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie przeprowadzania badań i sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu.

VI. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy.
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.
3) Rekomendacje i referencje.
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.


VII. Warunki podlegające ocenie:

1) Cena
2) Kwalifikacje zawodowe
3) Doświadczenie zawodowe

Informacje dodatkowe:
1) Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,, Nabór - biegły za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego)
lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino
w terminie do dnia 07.12.2020 r.
2) Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, ogólną cenę brutto za 1 badanie
wraz z wydaniem opinii z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów
w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia usługi (załącznik nr 1).
3) Za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne
w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przeprowadzonych badań.
4) W przypadku niestawiennictwa osoby skierowanej na badanie przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50 % ostatecznej, ogólnej ceny brutto za 1 badanie.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
6) O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
7) Informacji dotyczących naboru udziela:
Inspektor Agnieszka Kraśniak - tel. 91 416 25 27 (wew. 118).
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Aleksandra Szymanowicz

Załączniki:

  1. Ogłoszenie (plik pdf 1677KB)
  2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)
  3. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 15KB)

Zobacz także: archiwum "Nabory na stanowiska" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej