Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

Data publikacji: 2020-11-25

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino

I. Liczba miejsc: 1

II. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

III. Cel i zakres wykonywania zadań:
Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie ustalony przed zawarciem umowy.
IV. Termin realizacji:

Przewidywany termin realizacji zadania: styczeń 2021 r. - grudzień 2021 r.
V. Wymagania:

1) Kwalifikacje zawodowe.
2) Certyfikat specjalisty terapii uzależnień wydany przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
3) Doświadczenie w pracy terapeutycznej.
4) Łatwość nawiązywania kontaktów.
5) Mile widziane dodatkowe kursy, szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, przemocy w rodzinie.

VI. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys zawodowy.
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.
3) Rekomendacje i referencje.
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

VII. Warunki podlegające ocenie:

1) Cena
2) Kwalifikacje zawodowe
3) Doświadczenie zawodowe

VIII. Informacje dodatkowe: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zastrzega sobie prawo do zmiany formy konsultacji. W przypadku, gdy świadczenie usługi może wywołać niebezpieczeństwo zagrażające zdrowiu i życiu porady będą udzielane
za pomocą zdalnych środków komunikacji.

1) Dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,, Usługi terapeutyczne - DDA za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 07.12.2020 r.
2) Oferta cenowa musi zawierać ostateczną, ogólną cenę brutto za 1 godzinę świadczonych usług z uwzględnieniem konieczności ponoszenia kosztów
w przypadku dojazdu do miejsca świadczenia konsultacji (załącznik nr 1).
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez ponoszenia konsekwencji i podania przyczyny.
4) O wyniku naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
5) Informacji dotyczących naboru udziela:
Inspektor Agnieszka Kraśniak - tel. 91 416 25 27 (wew. 118).
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Aleksandra Szymanowicz

Załączniki:

  1. Ogłoszenie (plik pdf 1622KB)
  2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (plik docx 16KB)
  3. Oferta cenowa - załącznik nr 1. (plik docx 15KB)

Zobacz także: archiwum "Nabory na stanowiska" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej