Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Powrót

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2021-05-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie ul.  Łużycka 12, 74 – 100 Gryfino ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektor w Sekcji Organizacyjnej.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 7. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. znajomość przepisów prawa z zakresu działalności Ośrodka

Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. wysokie umiejętności komunikacyjne,
3. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
4. obowiązkowość, rzetelność, punktualność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. obsługa sekretariatu Ośrodka,
 2. przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji oraz wydawanie jej pracownikom,
 3. obsługa centrali telefonicznej i faksu,
 4. obsługa poczty elektronicznej Ośrodka,
 5. dokonywanie bieżących zakupów materiałów biurowych i środków czystości,
 6. przygotowywanie rocznego planu zakupów i wydatków w oparciu o zapotrzebowanie składane przez komórki organizacyjne w zakresie materiałów biurowych oraz środków czystości,
 7. kontrola merytoryczna dokumentów finansowych z zakresu zakupu środków czystości, materiałów biurowych oraz wyposażenia biur,
 8. wydawanie materiałów biurowych oraz środków czystości,
 9. obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – EPUAP,
 10. sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur dotyczących opłat za usługi pocztowe oraz prenumeratę czasopism,
 11. przygotowywanie wyjazdów służbowych Dyrektora,
 12. obsługa narad odbywających się w Ośrodku oraz prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora,
 13. nadzorowanie pracy gońca zatrudnionego w Ośrodku oraz sporządzanie oceny okresowej gońca,
 14. występowanie z wnioskiem do PUP o wydanie zaświadczenia przez Samorządową Elektroniczną Platformę Informatyczną -SEPI,
 15. kontrolowanie informacji dotyczących działalności Ośrodka udostępnianych
  w Biuletynie Informacji Publicznej (wykaz pracowników, sekcje itp.), oraz przekazywanie uwag do administratora strony,
 16. prenumerata czasopism,
 17. nadzór i dbałość w zakresie wydawania i powierzania kluczy,
 18. nadzorowanie pracy konserwatora/kierowcy oraz sprzątaczek zatrudnionych
  w Ośrodku,
 19. sporządzanie oceny okresowej konserwatora/kierowcy oraz sprzątaczek,
 20. wykonywanie innych czynności organizacyjnych związanych z działalnością Ośrodka
  w zakresie zleconym przez Dyrektora.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Podstawowy system czasu pracy - przeciętnie 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w pięciodniowym tygodniu pracy. W miesiącu kwietniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.
Wymagane dokumenty:
1. zgoda na przetwarzanie danych (klauzula informacyjna na potrzeby naboru na wolne stanowisko - dostępna pod ogłoszeniem o naborze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej
2. życiorys (CV) – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3. list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie gdy zatrudnienie trwa nadal),
6. potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,
7. kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
10. oświadczenie o niekaralności,
11. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym,
12. osoby posiadające aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność proszone są o złożenie jego kserokopii.                                                              

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w punkcie obsługi interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12, wejście C przy budynku głównym z dopiskiem na kopercie:
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko inspektora w Sekcji Organizacyjnej” w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyłonieniu osoby do zatrudnienia będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ops.gryfino oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfino, ul. Łużycka 12.

Osoba wybrana w naborze przed zatrudnieniem zobowiązana będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

 

Gryfino, 26 maja 2021 r.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 635KB)

Zobacz także: archiwum "Nabory na stanowiska" (archiwum)...
Link do Europejskie Programy RegionalneLink do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójLink do Biuletynu Informacji Publicznej