ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekty RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ❯ Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie ❯ Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej.
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie"

Projekty RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ❯ Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej.

2018-01-19
fepr-efs-pomorze I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: koordynator KIS.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Charakter zaplanowanych zadań:
Nadzór i koordynowanie zadań KIS w ramach projektu.
2. Wymiar godzinowy:
Szacunkowy dzienny wymiar czasu pracy: 4 godziny
Maksymalna ilość godzin zaplanowanych na realizację zadania przez cały okres projektu wynosi 23 godziny miesięcznie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wymiaru ilości godzin.
3. Forma zatrudnienia:
umowa cywilno-prawna
4. Wymagania wobec Wykonawcy:
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności społecznej,
- znajomość regulacji prawnych z zakresu działań KIS,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- umiejętności: planowania i organizowania pracy,
- stosowania odpowiednich przepisów,
- myślenia strategicznego,
- obsługi urządzeń technicznych,
- umiejętność pracy w zespole,
- sumienność i rzetelność,
- dobra organizacja czasu pracy,
- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
- komunikatywność i cierpliwość,
- odporność na stres,
- mile widziane doświadczenie w pracy w projektach dofinansowanych z funduszy UE

5. Terminy:
Planowany termin zatrudnienia: luty 2018 r. - grudzień 2019 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć).

IV. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
a) koordynowanie i nadzór KIS,
b) przygotowywanie dokumentów związanych z KIS,
c) przygotowanie miejsc realizacji oraz dokumentacji potwierdzającej realizację zgodnie
z zasadami oznaczenia projektu,
d ) stała współpraca z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu,
e) uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach dot. realizacji projektu,
f) monitoring w obrębie wykonywanego zadania,
g) zachowywanie wszelkich norm BHP i innych zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, reagowanie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu,
h) koordynowanie wydarzeń w ramach realizacji KIS (przygotowanie miejsc realizacji oraz dokumentacji potwierdzającej realizację zgodnie z zasadami oznaczenia projektów) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

V. WYMAGANE DOKUMENTY
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych, staż pracy,
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
7) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą oświadczenie o niekaralności;,
8) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2016 r. poz. 922/,
9) podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo
skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą.

VI. ISTOTNE WARUNKI PODLEGAJĄCE OCENIE
- kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe -100 punktów

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Odpowiedź na zapytanie ofertowe - koordynator KIS w ramach projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie do dnia 02.02.2018 r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).
Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
2. Ofertę należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12.

Osoby upoważnione do kontaktu:
1) Monika Tracz, tel./faks: 91-416-25-27 wew.133, 91-416-25-08;
e-mail: monika.tracz@ops.gryfino.pl, opsgryfino@ops.gryfino.pl

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi koordynatora Klubu Integracji Społecznej. (plik pdf 184KB)
  2. Formularz ofertowy - koordynator KIS (plik doc 28KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności