ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekty RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ❯ Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie ❯ Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie"

Projekty RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ❯ Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych

2018-01-22
fepr-efs-pomorze Gryfino, 22.01.2018 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, poszukuje 1 osoby na stanowisko: psychologa.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług psychologa dla uczestników projektu, który przeprowadzi poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 30 uczestników projektu w planowanym okresie: luty 2018r. - grudzień 2019r.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Charakter zaplanowanych zadań:
Poradnictwo psychologiczne, wsparcie indywidualne i grupowe uczestników projektu
2. Wymiar godzinowy:
Szacunkowy miesięczny wymiar czasu pracy: 10 godzin (2018r. oraz 2019r.)
Maksymalna ilość godzin zaplanowanych na realizację zadania przez cały okres projektu wynosi 230 godzin. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wymiaru ilości godzin.
3. Forma zatrudnienia:
Umowa o świadczenie usług

Wymagania wobec Wykonawcy:
1) Wymagania niezbędne:
- ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia;
- inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy szkolenia;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
- nieposzlakowana opinia;

2) Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- mile widziane szkolenie psychoterapeutyczne (potwierdzone certyfikatami, zaświadczeniami),
- umiejętność pracy w zespole,
- sumienność i rzetelność,
- dobra organizacja czasu pracy,
- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
- komunikatywność i cierpliwość,
- odporność na stres,
- mile widziane doświadczenie w pracy w projektach dofinansowanych z funduszy UE

4. Terminy:
Planowany termin zatrudnienia: luty 2018 r. - grudzień 2019r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego (których nie można było przewidzieć).

IV. ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:
a) przygotowanie Indywidualnego Planu Działania dla wszystkich uczestników projektu,
b) prowadzenie wsparcia psychologicznego i emocjonalnego uczestników projektu,
c) stały monitoring potrzeb uczestników projektu oraz identyfikacja problemów
uczestników,
d) utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami projektu,
e) pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych sytuacji problemowych,
f) reagowanie na każde niewłaściwe zachowanie uczestników względem siebie,
g) udzielanie konsultacji indywidualnych.,
h) zachowywanie wszelkich norm BHP i innych zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, reagowanie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu,
i) przygotowanie materiałów i konspektów do zajęć,
j) współpraca z pracownikami socjalnymi i innymi członkami zespołu projektowego,
k) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

V. WYMAGANE DOKUMENTY

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych, staż pracy,
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
7) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą oświadczenie o niekaralności;,
8) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2016 r. poz. 922/,
9) podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo
skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą.

VI. ISTOTNE WARUNKI PODLEGAJĄCE OCENIE

- kwalifikacje zawodowe -40 punktów
- doświadczenie zawodowe - 20 punktów
- cena - 40 punktów

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Odpowiedź na zapytanie ofertowe - usługi psychologa w ramach projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie do dnia 05.02.2018 r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).
Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.
2. Ofertę należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku zapytania ofertowego będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12.


Osoby upoważnione do kontaktu:
1) Monika Tracz, tel./faks: 91-416-25-27 wew. 133, 91-416-25-08;
e-mail: monika.tracz@ops.gryfino.pl, ops@ops.gryfino.pl

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych (plik pdf 167KB)
  2. Formularz ofertowy - usługa psychologa (plik doc 28KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności