ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekty RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ❯ Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie ❯ Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych.
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie"

Projekty RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ❯ Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych.

2018-02-02
fepr-efs-pomorze Gryfino, 02.02.2018r.

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gryfino - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, realizujący projekt pn. Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1, ogłasza nabór na świadczenie usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Charakter zaplanowanych zadań:
Organizacja warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, zawodowych oraz rodzicielskich, których celem będzie udzielenie wsparcia indywidualnego oraz grupowego
w przedmiotowym zakresie mających na celu aktywizację życia społecznego.

Grupa docelowa objęta warsztatami:
- 30 osób, w tym 10 osób z niepełnosprawnościami (osoby oddalone od rynku pracy tzw. III profil oraz osoby z niepełnosprawnością), tj. 15 osób, w tym 5 osób
z niepełnosprawnościami w każdym roku realizacji projektu.

MODUŁ I
BUDOWANIE POZYTYWNEJ SAMOOCENY
- doskonalenie umiejętności interpersonalnych (warsztat mówienia i prezentacji, asertywność, bilans umiejętności, kwalifikacji i predyspozycji zawodowych oraz słabych i mocnych stron, wzmacnianie poczucia własnej wartości, zarządzanie sobą
w czasie, wzbudzenie refleksji nad samym sobą, kształtowanie pozytywnej samooceny),
- wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych,
- autoprezentacja, savior-vivre, wizaż i stylizacja,
- utworzenie indywidualnego planu działania.

MODUŁ II
PODNIESIENIE MOTYWACJI UCZESTNIKÓW DO WŁĄCZENIA SIĘ NA RYNEK PRACY
- wyznaczenie drogi rozwoju zawodowego,
- prowadzenie indywidualnego oraz grupowego poradnictwa zawodowego,
- diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu aktywizacji zawodowej,
- usystematyzowanie własnych wartości w obszarze zawodowym,
- przygotowanie do rozmowy z pracodawcą oraz rozmowy kwalifikacyjnej,
- przełamywanie barier na rynku pracy,
- aktywne metody poruszania się na rynku pracy,
- utworzenie indywidualnego planu działania.

MODUŁ III
WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
- rozwój kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,
- nabywanie umiejętności porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie,
- radzenie sobie z poczuciem rodzicielskiej bezradności,
- odkrywanie i budowanie w sobie potencjału rodzicielskiego,
- trening ekonomiczny - oszczędne gospodarowanie.

Oferent ma możliwość przedstawienia własnego zakresu merytorycznego poszczególnych modułów.

Termin realizacji zamówienia: luty 2018r. - grudzień 2019r.

2. Zamawiający zapewnia miejsce do przeprowadzenia warsztatów.

3. Inne istotne warunki zamówienia:
- posiadanie uprawnień i kwalifikacji do prowadzenia treningów kompetencji
i umiejętności społecznych oraz minimum roczne doświadczenie w tym zakresie,
- zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu,
- prowadzenie warsztatów, zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
- przedstawienie oferty warsztatów wraz z harmonogramem na cały okres realizacji projektu,
- stała współpraca z koordynatorem projektu, pracownikiem socjalnym zaangażowanym
w realizację projektu,
- wydanie zaświadczeń/certyfikatów określających ścieżkę rozwoju zawodowego uczestnika,
- wydanie zaświadczeń o ukończonych warsztatach
- przeprowadzenie badania skuteczności warsztatów i jego efektu tj. ankieta PRE i POST
- wydanie indywidualnego planu działania,
- wydanie opinii dla każdego uczestnika.
- oświadczenie o braku powiązań (druk w załączeniu),
- formularz ofertowy.

4. Kryteria oceny ofert:
- cena - 50%
- proponowany program warsztatów - 50%

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmian rozpoczęcia realizacji zamówienia jeżeli występują przyczyny od niego niezależne, nie znane w chwili publikowania zapytania ofertowego,
- nie wyłonienia żadnego z wykonawców bez podawania uzasadnienia,
- przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
- zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez ponoszenia konsekwencji i bez podania przyczyny.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: Odpowiedź na zapytanie ofertowe - organizacja warsztatów kompetencji
i umiejętności społeczno-zawodowych w ramach projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie do dnia 16.02.2018 r. (decyduje data faktycznego wpływu do OPS).
Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w naborze i nieodebrane osobiście zostaną zniszczone.

2. Ofertę należy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku zapytania ofertowego będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 12.

Osoby upoważnione do kontaktu:
1) Monika Tracz, tel./faks: 91-416-25-27 wew.133, 91-416-25-08;
e-mail: monika.tracz@ops.gryfino.pl, ops@ops.gryfino.pl

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług związanych z organizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych. (plik pdf 252KB)
  2. FORMULARZ OFERTOWY - WARSZATY KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO ZAWODOWYCH (plik doc 31KB)
  3. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ (plik docx 74KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności