ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekty RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ❯ Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie ❯ Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie"

Projekty RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ❯ Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie

2019-05-02
fepr-efs-pomorze Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie
ogłasza nabór na świadczenie usług Koordynatora Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie
1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
2. Forma zatrudnienia: umowa cywilno- prawna
3. Cel i zakres wykonywania zadań:
Celem zamówiniena jest zapewnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu Skuteczna pomoc- kompleksowe wsparcie.
Do głównych zadań koordynatora KIS należeć będzie:
a) koordynowanie i nadzór KIS,
b) przygotowywanie dokumentów związanych z KIS,
c) przygotowanie miejsc realizacji oraz dokumentacji potwierdzającej realizację zgodnie z zasadami oznaczenia projektu,
d ) stała współpraca z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu,
e) uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach dot. realizacji projektu,
f) monitoring w obrębie wykonywanego zadania,
g) zachowywanie wszelkich norm BHP i innych zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, reagowanie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu i życiu,

h) koordynowanie wydarzeń w ramach realizacji KIS (przygotowanie miejsc realizacji oraz dokumentacji potwierdzającej realizację zgodnie z zasadami oznaczenia projektów) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
4. Termin realizacji:
Przewidywany termin realizacji zadania: maj 2019 r. - grudzień 2019 r.
5. Wymagania:
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności społecznej,
- znajomość regulacji prawnych z zakresu działań KIS,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia.
- Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
- umiejętności: planowania i organizowania pracy,
- stosowania odpowiednich przepisów,
- myślenia strategicznego,
- obsługi urządzeń technicznych,
- umiejętność pracy w zespole,
- sumienność i rzetelność,
- dobra organizacja czasu pracy,
- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
- komunikatywność i cierpliwość,
- odporność na stres,
- mile widziane doświadczenie w pracy w projektach dofinansowanych z funduszy UE.
6. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych, staż pracy,
6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
7) podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz z wynikającą z art. 233 k.k. klauzulą oświadczenie o niekaralności;
8) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm)
9) podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo
skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 k.k.
7. Warunki podlegające ocenie:
1. kwalifikacje zawodowe,
2. doświadczenie zawodowe,
8. Informacje dodatkowe:
1. dokumenty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem - ,,Nabór - koordynator Klubu Integracji Społecznej za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do OPS) lub osobiście na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.Łużycka 12, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 10.05.2019 r.,
2. miejsce pracy: Ośrodkek Pomocy Społecznej w Gryfinie, ul. Łużycka 12, 74-100 Gryfino,
3. szacunkowy dzienny wymiar godzinowy świadczenia usług to 4 h.
4. za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne
w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przepracowanych godzin,
5. o wynikach naboru Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje telefonicznie.
9. Informacji dotyczących naboru udziela:
Marzena Bielak - tel. 91 416 25 27 (wew. 126),
Monika Tracz- koordynator projektu- tel. 91 416 25 27 (wew. 133)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie

Aleksandra Szymanowicz

Klauzula informacyjna RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z siedzibą w Gryfinie przy ul. Łużycka 12 tel. 91 416 25 27
2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych - Katarzynę Misiewicz-Staszak, z którym można kontaktować się:
- przez e-mail: k.staszak@rachmedia.pl

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
- związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
- związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
- udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
- udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
- niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
- Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
- podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
- organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane
są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
- czasu obowiązywania umowy,
- przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,
- okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

8) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe
oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- przenoszenia swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody - ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.Załączniki:

  1. nabór (plik pdf 2195KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności