ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekty RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ❯ Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie ❯ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie"

Projekty RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ❯ Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-05-09
fepr-efs-pomorze ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 7 osób z uwzględnieniem kursu pracownik robót porządkowych (oczyszczanie miasta) oraz pielęgnacja zieleni miejskiej (3 mężczyzn i 4 kobiety) dla uczestników projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.
dla 7 osób z podaniem:
- harmonogramu kursów,
- kalkulacji kosztów danego kursu na osobę,
- łącznego kosztu wszystkich kursów.
- odrębnego podania kosztów za transport oraz catering
Szacunkowa liczba godzin kursów: zgodnie z Rozporządzeniem MEN (zajęcia praktyczne i teoretyczne), przy czym liczba godzin z zakresu danego kursu musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:
 Prowadzący warsztaty powinien posiadać wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie w realizacji takiej działalności,
 Przedstawienie oferty kursów oraz przeprowadzenia zajęć zgodnie z przedstawionym harmonogramem i programem kursów,
 zajęcia teoretyczne i praktyczne zgodnie z wymogami przepisów prawa,
 Zapewnienie niezbędnego sprzętu, materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia kursów,
 Zapewnienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) uczestników kursów zawodowych,
 Zapewnienie cateringu na czas trwania kursu, serwis kawowy, napoje plus ciepły posiłek,
 Zapewnienie transportu dla 2 uczestników na czas trwania kursu z miejscowości Drzenin i Radziszewo
 Zapewnienie stosownych badań lekarskich, jeśli dotyczy,
 Po zakończeniu kursów wystawienie dokumentu (zaświadczenie/certyfikat) potwierdzającego ukończenie szkolenia /zaświadczenie opatrzone logotypami projektu oraz zgodne z Rozporządzeniem MEN/,
 Stała współpraca z koordynatorem projektu.

Mile widziane:
Doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.


3. Termin realizacji zamówienia: maj-czerwiec 2019 r.

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Tracz, tel. 91 416-25-27 wew.133 lub e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

6. Warunki płatności:
Prawidłowo wystawiona faktura.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 -w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2019r. do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) z dopiskiem: kursy zawodowe- w ramach projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie lub drogą e-mail: monika.tracz@ops.gryfino.pl w terminie do 17.05.2019r.

8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy,
b) dokumenty poświadczające kwalifikacje i uprawnienia.

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie
80 % -cena
20 % - inne: doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, dotychczasowa działalność, referencje i inne.

Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie nie przekracza 30 000 euro.
……………………..……………..………..
(pieczęć i podpis osoby występującej
w tym postępowaniu w imieniu Zamawiającego)Załączniki:

  1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 167KB)
  2. FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 104KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności