ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekty RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ❯ Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie ❯ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie"

Projekty RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ❯ Projekt: Skuteczna pomoc - kompleksowe wsparcie

Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-08-06
fepr-efs-pomorze ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTYZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie debaty, spotkania informacyjnego, składającego się z dwóch paneli, dla uczestników projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1. W ramach działań środowiskowych.

2. Opis przedmiotu zamówienia
organizacja i przeprowadzenie spotkania informacyjnego - panel I Zarządzanie budżetem domowym i przeciwdziałanie zadłużeniu, panel II Oblicza uzależnień-przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych w ramach projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII, Działanie 7.1.
dla 15 osób
Szacunkowa liczba godzin: liczba godzin odpowiada dwóm godzinom zegarowym w każdym z paneli

Wykonawca powinien spełniać następujące wymagania:
 Prowadzący powinien posiadać wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie w realizacji takiej działalności,
 Przedstawienie oferty oraz przeprowadzenia zajęć zgodnie z przedstawionym harmonogramem i programem,
 Zapewnienie niezbędnego miejsca, sprzętu, materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia spotkania informacyjnego,
 Po zakończeniu spotkania wystawienie dokumentu potwierdzającego uczestnictwo (zaświadczenie),
 Współpraca z koordynatorem projektu.

Dodatkowo pożądane jest:
Doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym.


3. Termin realizacji zamówienia: październik, listopad 2019 r.

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Tracz, tel. 91 416-25-27 wew.133 lub e-mail monika.tracz@ops.gryfino.pl

5. Okres gwarancji (jeśli dotyczy)……nie dot.

6. Warunki płatności:
Prawidłowo wystawiona faktura.

7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 -w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2019r. do godziny 15.30 lub przesłać drogą listowną (decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie) z dopiskiem: spotkanie informacyjne -Zarządzanie budżetem domowym i przeciwdziałanie zadłużeniu oraz Oblicza uzależnień-przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych w ramach projektu Skuteczna pomoc-kompleksowe wsparcie lub drogą e-mail: monika.tracz@ops.gryfino.pl w terminie do 23.08.2019r.

8. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy,
b) dokumenty poświadczające kwalifikacje i uprawnienia.

9. Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie
80 % -cena
20 % - inne: doświadczenie zawodowe z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym, dotychczasowa działalność, referencje i inne.

Postępowanie o zrealizowanie usługi prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienie nie przekracza 30 000 euro.
……………………..……………..………..
(pieczęć i podpis osoby występującej
w tym postępowaniu w imieniu Zamawiającego)

FORMULARZ OFERTOWY

1.Nazwa ( firma) oraz adres wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP ………………………………………………………………………………………………………..
REGON……………………………………………………………………………………………………
2. Oferuję/oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za :
Cenę netto: ………………………………….. zł
(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………)
Podatek VAT ………% tj. ……………………zł
Cenę brutto …………………………………….zł
(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………)
3. Oferuję/oferujemy termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………………………………
4. Oświadczam/oświadczamy, że związani jesteśmy ofertą do dnia ……………………………………………………
5. Oświadczam/oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
6. Załącznikiem do niniejszego formularza ofertowego jest:
a)………………………………….
b)………………………………….
7. Oświadczam/oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejscowość:………………………………, dnia …………………………….roku.
………………………………………………………….
(podpis i pieczęć osoby(ób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)Załączniki:

  1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik pdf 161KB)
  2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (plik docx 108KB)
Link do Europejskie Programy Regionalne
Link do Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

ul. Łużycka 12
74-100 Gryfino
tel. (91)416-25-27, (91)416-25-08, faks: (91)416-25-27

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności